Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

Kocuch
9251 adb2 420
Reposted fromfungi fungi viainsanedreamer insanedreamer
Kocuch
7286 0aff 420
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
Kocuch
Kocuch
1133 9829 420
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viakokoloko kokoloko
Kocuch
5452 7d4d 420
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer
Kocuch
1408 e219 420
Reposted fromchangecolour changecolour viajoannem joannem
Kocuch
7668 afc9 420
Reposted fromchceuciec chceuciec viajoannem joannem
Kocuch

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viajoannem joannem
Kocuch
1525 fc1a 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viakokoloko kokoloko
Kocuch
1520 8097 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viakokoloko kokoloko
Kocuch
9167 a548 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianoisetales noisetales

July 15 2019

Kocuch
0271 069f 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakudlaty kudlaty
Kocuch
7183 8cbc 420
Reposted frompunisher punisher viagreywolf greywolf
Kocuch
0146 fb6f 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamemesjasz memesjasz
Kocuch
9159 98df 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viahugostiglitz hugostiglitz
Kocuch
Reposted fromshakeme shakeme viacongreve congreve
Kocuch
8920 6639 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacongreve congreve
Kocuch
8743 d9d1 420
Reposted fromtojika4 tojika4 viaconopec conopec
Kocuch
Kocuch
6339 809f 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl